ReadyPlanet.com
dot


กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการพัฒนาลูกเสือ กศน.สร้างความรู้สู่อาเซียน

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตปทุมวัน จัดโครงการพัฒนาลูกเสือ กศน.สร้างความรู้สู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2555 ณ บ้านเย็นเนซาเร็ท อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัยเขตปทุมวัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือของสถานศึกษาและนำกระบวนการของลูกเสือสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนต่อไป

                          

                            

                          
ข่าว กศน.เขตปทุมวัน

กศน.เขตปทุมวันยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่ คือ นายสายันต์ เพียรธานี
กศน.เขตปทุมวันนำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 (ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก)
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานทำบุญอาคารตลาดสามย่าน
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมชี้แจงพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการอบรมศึกษาดูงานกิจกรรมตามแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนพอเพียงที่ยั่งยืน
กศน.เขตปทุมวันปฐมนิเทศนักศึกษาพระหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมเปิดพื้นที่สุขภาวะ(รองเมือง...เรืองยิ้ม)
กศน.เขตปทุมวันจัดปฐมนิเทศนักศึกษาการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3
กศน.เขตปทุมวันจัดปฐมนิเทศนักศึกษาเก่าหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กศน.เขตปทุมวันจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557
กศน.เขตปทุมวัน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กศน.เขตปทุมวันเป็นวิทยากรในกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กในชุมชน
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วม “เปิดเวทีให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิ โดยศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส”
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการอบรมมารยาทไทยเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานพิธีเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส ชุมชนตรอกสลักหิน
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานสงกานต์รวมใจ สืบสานประเพณีไทยที่งดงาม
กศน.เขตปทุมวันประเมินการปฏิบัติงานของครูศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.เขตปทุมวันประชุมบุคลากร กศน.เขตปทุมวันประจำเดือนเมษายน 2557
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมทำบุญสงกรานต์
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการ “ลูกเสือส่งเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชาภาคฤดูร้อน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 87 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือไทย
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยชุมชนสลักหิน
กศน.แขวงรองเมือง(กศน.เขตปทุมวัน) จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีร้อยดวงใจ สร้างสายใยผู้สูงอายุ
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานสงกรานต์ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนครูกศน.ยุคใหม่
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมมหาสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย สายสัมพันธ์ผู้สูงอายุ
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมวันผู้สูงอายุร่วมสืบสานประเพณีไทย
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมฟังการเสวนาปฏิรูปการศึกษา(Education Reform Forum) ครั้งที่ 1 เรื่อง “ปฏิรูปการศึกษา อนาคตประเทศ”
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม.ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมแข่งขันสุดยอดกศน.ครั้งที่ 2
กศน.เขตปทุมวันส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ(RC and IHL)
กศน.เขตปทุมวันนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2557
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการประชุมรณรงค์เลือกตั้งสว. 2557
กศน.เขตปทุมวันประกาศผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมไตรมาส
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน
กศน.เขตปทุมวันจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมการทบทวนความรู้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ผู้บริหารกศน.เขตปทุมวันรับเข็มเชิดชูเกียรติ(หนึ่งแสนครูดี)
กศน.เขตปทุมวันส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“บุคลากรในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อจัดจ้าง (PO) (Webonlineintara.gfmis.go.th)”
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการตลาดนัดวิชาการ สืบสานงานอาชีพ
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
กศน.เขตปทุมวันส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมระบบฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาศักยภาพ CAG
กศน.เขตปทุมวันจัดสอบN-NET ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
กศน.เขตปทุมวันรับการนิเทศติดตามผลโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ จากสำนักงานกศน.กทม.
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการกีฬา กศน.ปทุมวัน เกมส์
กศน.เขตปทุมวันจัดสัมมนาวิชาการศึกษาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการเปิดโลกอาชีพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ กศน.เขตปทุมวัน
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานวันวิชาการ ครั้งที่ 13
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2556และจัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ปี 2557
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C)
กศน.เขตปทุมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม นำพาประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติด
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา กศน. ด้วยกระบวนการลูกเสือ
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการปันน้ำใจให้เด็กไทย สร้างวินัยให้มั่นคง
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติชุมชนชาวชูชีพ
กศน.เขตปทุมวันจัดสอบครูศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม
กศน.เขตปทุมวันร่วมมอบพัดลมกับคณะกรรมการสถานศึกษาให้กับชุมชนในพื้นที่เขตปทุมวัน
กศน.เขตปทุมวันจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กเร่ร่อน
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557
กศน.เขตปทุมวันมอบของขวัญให้กับเครือข่ายเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานจิตอาสาป้องกันเอดส์ครั้งที่ 5
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของสำนักงาน กศน.กทม.ในการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียน ระยะที่ 2
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานสุขีปีใหม่รวมใจ กศน.
กศน.เขตปทุมวันส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ “พระกัลยาณมิตราจารย์”
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของสำนักงาน กศน.กทม. ในการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลการเรียน
กศน.แขวงรองเมือง(กศน.เขตปทุมวัน)เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาชุมชนซอยวัดสามง่าม
กศน.แขวงปทุมวัน(กศน.เขตปทุมวัน)เข้าร่วมตักบาตรเนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม
กศน.แขวงรองเมือง(กศน.เขตปทุมวัน) เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อ 5 ธันวาชุมชนชูชีพ
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “เดินหน้า แลหลัง 6 ปี กับการบังคับใช้กฎหมายความรุนแรงในครอบครัว”ยุติได้จริงหรือ?
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 ของสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมอาสายุวกาชาดด้านการปฐมพยาบาล(พื้นที่ประสบอุทกภัย)
กศน.แขวงรองเมือง (กศน.เขตปทุมวัน) สอนทำกระทงชุมชนแฟลตการรถไฟ
กศน.เขตปทุมวันปฐมนิเทศนักศึกษาเก่าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานสแตนดาร์ดชาเตอร์ดกรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 26
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
กศน.เขตปทุมวันร่วมงานทอดกฐินสามัคคี
กศน.เขตปทุมวันส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาครูบัญชีต้นแบบ”
กศน.เขตปทุมวันส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันวิ่ง “สแตนดาร์ดชาเตอร์ดกรุงเทพมาราธอน”
กศน.เขตปทุมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
กศน.เขตปทุมวันร่วมงานทอดกฐินสามัคคี
กศน.เขตปทุมวันส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กศน.เขตปทุมวันประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2556
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วม “สุดยอดการเรียนภาษา และคิดวิเคราะห์”
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน สุดยอดการเรียนภาษา และคิดวิเคราะห์ (Language Learning and Thinking Showcase)
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมกำหนดตัวชี้วัดและจัดทำเกณฑ์ในการประเมินโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
กศน.เขตปทุมวันจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
กศน.เขตปทุมวันประชุมประจำเดือนตุลาคม
กศน.เขตปทุมวันปฐมนิเทศนักศึกษาประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมเวทีนโยบายสาธารณะ “มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ และอายุการทำงานที่เหมาะสม”
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเนื่องในวันครูโลก 2556
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมโครงการเครือข่ายแกนนำจิตอาสาป้องกันเอดส์ ฯ
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมสิทธิเด็กและบูรณาการปกป้องคุ้มครองเด็ก”
กศน.เขตปทุมวันประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ลงทะเบียนสอบซ่อม และลงทะเบียนเรียนต่อในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
กศน.เขตปทุมวันจัดสัมมนาวิชาการการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
กศน.เขตปทุมวัน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันมหิดล”
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ของชุมชนสู่สาธารณชน
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงาน “สืบสานประเพณี ชาวมีนบุรีร้อยใจรักษ์ พิทักษ์คลองแสนแสบ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรภาษาอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการ “การศึกษาไทยพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานด้านเด็กด้อยโอกาสและเด็กเร่ร่อน
กศน.เขตปทุมวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กศน.เขตปทุมวันเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานมหกรรมกศน.เกมส์ครั้งที่ 3 “นาคาเกมส์”
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สร้างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการตลาดนัดวิชาการ สืบสานงานอาชีพ
กศนเขตปทุึมวันจัดโครงการอบรมอาสาสมัคร กศน. เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษในชุมชน
กศน.เขตปทุมวัน กศน.เขตบางรัก กศน.เขตสัมพันธวงศ์ และกศน.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จัดสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
กศน.เขตปทุมวันส่งบุคลากรเข้าร่วมพิธีมอบรับเข็มวิทยพัฒน์ ประจำปี 2555
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการ Thai Red Cross Youth Open House
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมการจัดกิจกรรมตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและยุติความรุนแรงในการละเมิดทางเพศและการละเมิดสิทธิของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการพุทธบุตร พุทธธิดา นำพาชีวิต
กศน.เขตปทุมวันส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการ
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2556
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมนิทรรศการศูนย์อาเซียนศึกษาและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออก
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมการประชุมสัมมนาครู อาจารย์ “โครงการ บ่มเพาะต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงจากวันแม่ สู่วันพ่อ”
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรยุวกาชาดด้านปฐมพยาบาลเพื่อการพึ่งพา รุ่นที่ 2
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ “ศึกแข้งมหากุศล 2 ทีมชาติไทย”
กศน.เขตปทุมวันร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและทอดผ้าป่าสมทบทุนเพื่อการศึกษา
กศน.เขตปทุมวันคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอล
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครการพัฒนาศักยภาพวิทยากรยุวกาชาดด้านปฐมพยาบาลเพื่อการพึ่งพา
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(รายวิชาเลือก) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
กศน.เขตปทุมวันดำเนินการประเมินเชิงประจักษ์ มิติประสบการณ์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรม “สุดยอด กศน.” รอบชิงชนะเลิศ
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบาย เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันสุดยอด กศน. และกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 3 จังหวัดหนองคาย
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ สำนักงาน กศน.กทม. ในการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียน ระยะที่ 2
กศน.เขตปทุมวัน เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556
กศน.เขตปทุมวันจัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิต “รู้ป้องกันได้กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ “ สุดยอด กศน. ” ภาค กทม.
กศน.เขตปทุมวันจัดศึกษาดูงานโครงการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดเวทีให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิ โดยศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส ”
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรม “การจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” ระยะที่ 2
กศน.เขตปทุมวัน กศน.เขตสาทร และกศน.เขตบางรัก จัดโครงการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของสำนักงาน กศน. กทม. ในการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียน
กศน.เขตปทุมวัน เข้าร่วมโครงการ “ทำความดี จิตอาสา สู่สากล”
กศน.เขตปทุมวันจัดพิธีไหว้ครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
กศน.เขตปทุมวัน เข้าร่วมงานเทศกาลสื่อสารสร้างสรรค์ผลงานเด็กชุมชนเมือง “ขอคืนพื้นที่ดีดี...ให้พวกเรา”
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมการแข่งขันสุดยอด กศน. ภาค กทม. (รอบคัดเลือกรอบแรก)
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 4 ภาค
กศน.เขตปทุมวันส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารหน่วยงานพัฒนาเยาวชน เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านปฐมพยาบาล
นางยุวนิตย ประสงค์สุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตปทุมวัน ปฐมนิเทศนักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนวัดชำนิหัตถการ(วันจันทร์)และกลุ่มพิเศษเพื่อนพนักงานบริการ
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสถานศึกษา สู่ชุมชน
กศน.เขตปทุมวัน เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก
กศน.เขตปทุมวันร่วมกับกศน.เขตบางรักปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.6 ใน 8 เดือน)
กศน.เขตปทุมวันจัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กศน.เขตปทุมวันจัดประชุมกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมเวที “บูรณาการภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา”
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมชุดนักเรียนราคาถูก
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการสถานศึกษาคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตร การวิจัยประเมินผล
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร 231 ปี
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงวังใหม่) เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงรองเมือง) เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงลุมพินี) เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุศูนย์สาธารณสุข 16 ลุมพินี
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงวังใหม่) เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงปทุมวัน) เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงรองเมือง) เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงรองเมือง) จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย ร้อยดวงใจ สร้างสายใยผู้สูงอายุ
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีไทย ร้อยดวงใจ ผู้สูงอายุ จากใจสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพและวันหนังสือเด็กแห่งชาติ
กศน.เขตปทุมวันปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556
กศน.เขตปทุมวันจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลและภาคีเครือข่าย
กศน.เขตปทุมวันและกศน.เขตบึงกุ่ม จัดโครงการสัมมนาวิชาการการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2555
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยน “โครงการศูนย์สร้างศักยภาพและฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้ปกครองเด็กผู้ยากไร้ในชุมชน”
กศน.เขตปทุมวันประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ในปีการศึกษา 2555
กศน.เขตปทุมวันประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 6
กศน.เขตปทุมวันประชุมเตรียมความพร้อมไปสัมมนาวิชาการของนักศึกษาประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2555
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้งานโครงข่ายคมนาคมของรัฐบาล
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา
กศน.เขตปทุมวันจัดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนา กศน.
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
กศน.เขตปทุมวันจัดการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2555
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิต “ประชาชน เยาวชน นักศึกษา รู้ทัน รู้เลี่ยง ไม่เสี่ยงโรคติดต่อ”
กศน.เขตปทุมวันจัดการประเมินมิติประสบการณ์ เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2555
กศน.เขตปทุมวัน เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขนาด 48 นิ้ว เพื่อสักการบูชาปิดทองคำเปลว เป็นบุญใหญ่ มหาบุญกุศล มหามงคล
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมทำบุญตักบาตร บวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ และถวายภัตตราหารเพล ประจำปี 2556
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(รายวิชาเลือก) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
กศน.เขตปทุมวันสอบคัดเลือกครูผู้จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายเด็กเร่ร่อน
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรการสร้างข้อสอบและเทคนิคการสร้างข้อสอบ
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2556
กศน.เขตปทุมวันผู้ช่วย เข้าร่วมอนุโมทนาบุญพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางปูชนียาจารย์
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของสำนักงาน กศน.กทม. ในการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียน ระยะที่ 2
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการกีฬา กศน.ปทุมวันเกมส์
กศน.เขตปทุมวันสนับสนุนของขวัญวันเด็กให้แต่ละชุมชนในเขตปทุมวัน
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติชุมชนบ้านครัวใต้และชุมชนชูชีพ
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตอนรับเทศกาลปีใหม่ 2556 สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธถวายเป็นพุทธบูชา
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามรอยบางกอก (กรุงเทพมหานคร)
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา กศน. ด้วยกระบวนการ ลูกเสือ
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานสวัสดีปีใหม่ 2556 กระทรวงศึกษาธิการ
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงรองเมือง)มอบของขวัญวันปีใหม่ให้กับชุมชนแขวงรองเมือง
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงลุมพินี)มอบของขวัญวันปีใหม่ให้กับชุมชนแขวงลุมพินี
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงปทุมวัน)มอบของขวัญวันปีใหม่ให้กับชุมชนหลังวัดปทุมวนารามและโรงพยาบาลตำรวจ
กศน.เขตปทุึมวันเข้าร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลพนักงานยอดเยี่ยมประจำปี 2555
กศน.เขตปทุมวันมอบของขวัญวันปีใหม่ให้กับหลวงพ่อวัดชำนิหัตถการ กรรมการสถานศึกษา และโรงเรียนวัดสระบัว
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานสวัสดีปีใหม่ ร้อยใจ กศน.
กศน.เขตปทุมวันปฐมนิเทศนักศึกษาการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2555
กศน.เขตปทุมวันติดป้ายไวนิลร่วมกันสร้างสรรค์รัฐธรรมนูญของประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริง
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการสถานศึกษาพอเพียง
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (WORK SHOP) การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้พุทธธรรมสำหรับวัดในกรุงเทพมหานคร
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเปิดตัวโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบ ม.6 จบใน 8 เดือนอย่างมีคุณภาพ
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของสำนักงาน กศน.กทม. ในการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียน
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการ3D “ค่ายพุทธบุตร พุทธธิดา นำพาชีวิต”
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม.
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาการสัมมนาวิชาการ เรื่องการจัดการเรียนรู่เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง(กศน.)
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของสำนักงาน กศน.กทม. ในการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียน
กศน.เขตปทุมวันร่วมรับเสด็จและแสดงความจงรักภักดี
กศน.เขตปทุมวันร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมสร้างความดีถวายในหลวง
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงรองเมือง) สอนทำกระทงให้กับชุมชนบ้านครัวใต้ ชุมชนริมคลองนางหงษ์ ชุมชนจรัสเมืองและชุมชนแฟลตการรถไฟ
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม.
กศน.เขตปทุมวันประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงลุมพินี)สอนทำกระทงให้กับชุมชนเคหะบ่อนไก่และชุมชนซอยพระเจน
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงปทุมวัน)สอนทำกระทงให้กับชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงวังใหม่)สอนทำกระทงให้กับชุมชนหอพักจุฬานิวาสและตลาดสามย่าน
กศน.เขตปทุมวันร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี
กศน.เขตปทุมวันวางพวงมาลาวันวชิราวุธ
กศน.เขตปทุมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่ากลุ่มพิเศษมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการสร้างพลังเยาวชนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
นักศึกษาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ศึกษาดูงานกศน.เขตปทุมวันเกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ บุคคลากร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางศูนย์ฯจัดขึ้น
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรมเชียร์ เดิน-วิ่ง สแตนดาร์ดชาร์เตอร์กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 25
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยมนุษย์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรื่อง “เปลี่ยน : พลิกความคิด ชีวิตมีสุข”
กศน.เขตปทุมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรมส่วนนิทรรศการเรื่อง “การปฏิรูปรัฐสภา : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ”
กศน.เขตปทุมวันไปทัศนศึกษาราชอาณาจักรกัมพูชา ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก ตามรอยอารยธรรม ขอมโบราณ นครวัด-นครธม
กศน.เขตปทุมวันแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระบัว(คนใหม่)
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11
กศน.เขตปทุมวัน กศน.เขตบางรัก และกศน.เขตสาทร โครงการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน และ ศึกษาดูงานโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กศน.เขตปทุมวัน กศน.เขตบางรัก และกศน.เขตสาทร จัดพิธีเปิดโครงการสร้างอาชีพ เสริมรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
กศน.แขวงรองเมือง(กศน.เขตปทุมวัน)เข้าร่วมฟังการพิจารณาสิทธิโครงการบ้านมั่นคง ชุมชนจรัสเมือง รอบ 2
กศน.เขตปทุมวันประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2556
กศน.เขตปทุมวันติดป้ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555และป้ายรับสมัครนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา 6เดือนจบและ 8 เดือนจบ
กศน.เขตปทุมวันจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมรับนโยบายจากท่านเลขาธิการ กศน.
กศน.เขตปทุมวัน กศน.เขตราชเทวี และกศน.เขตบึงกุ่ม จัดโครงการสัมมนาวิชาการการประเมินเทียบระดับการศึกษา
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.กทม.และต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ผอ.กศน.เขตดินแดง ผอ.กศน.เขตสาทร ผอ.กศน.เขตยานนาวา และผอ.กศน.เขตตลิ่งชั่น
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชา ทินัดดามาตุ
กศน.เขตปทุมวันร่วมงานเลี้ยงส่งรองปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งรอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของสำนักงาน กศน.กทม.
กศน.เขตปทุมวันปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2555
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานอาชีพชุมชนกศน.เขตราชเทวี
กศน.เขตปทุมวันร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันมหิดล”
กศน.เขตปทุมวันประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง “ทิศทางการศึกษาไทย ในบริบทประชาคมอาเซียน”
กศน.เขตปทุมวันประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 4
กศน.เขตปทุมวันจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูกศน.แขวง
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างพลังให้เยาวชนผ่านทางโทรศัพท์มือถือขององค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ เติมพลังให้เยาวชนเพื่ออนาคตของชาติ
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พ.ศ.2555” (กทม.) ครั้งที่ 2
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงาน มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๒
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานซิโกว
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการตลาดนัดวิชาการสืบสานงานอาขีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการอบรมปฏิบัติการและศึกษาดูงานเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
กศน.เขตปทุมวัน กศน.เขตบางรัก กศน.เขตสัมพันธวงศ์ และกศน.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จัดสอบ N-NET
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง โอลิมปิคเดย์ 2012 เฉลิมพระเกียรติ
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบรายวิชาและแบบบูรณาการตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กศน.เขตปทุมวันร่วมงาน “MBK สานสายใยสื่อพลัง....รักแม่ 55”
กศน.เขตปทุมวันร่วมงานเทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการพัฒนาบทบาทผู้นำเพื่อการเรียนรู้สู่ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมการจัดมหกรรมลูกเสือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
กศน.เขตปทุมวันประชุมคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการจุฬานิวาสรักษ์สุขภาพร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2555
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรม “ วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชั่วโมง ”
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันเข้าพรรษา
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมแห่เทียนพรรษาชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม ประจำปี 2555
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี คุณธรรม จริยธรรมความเป็นไทย
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สำนักงาน กศน. กทม.
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหาร สำนักงาน กศน
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.เขตพระโขนง
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี คุณธรรม จริยธรรมความเป็นไทย
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมการสำรวจเด็กเร่ร่อนอย่างคร่าว ๆ ครั้งที่ 10
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านแนวคิดและองค์ความรู้สากลของบุคลากร กศน. เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “Global Education and Its Discourse”
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พ.ศ. 2555”
กศน.เขตปทุมวันประชุมประจำเดือนกรกฎาคม
กศน.เขตปทุมวันและกศน.เขตดุสิต จัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอลประเภทนักศึกษาชาย
กศน.เขตปทุมวันจัดกิจกรรมโครงการ “พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย”
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรม “ร่วมเฝ้าระวังและกำจัดโรค มือ เท้า ปาก”
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรภาษาอาเซียนและคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร
กศน.เขตปทุมวันปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มพิเศษกองการทหารผ่านศึก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
กศน.เขตปทุมวันปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกีฬากศน.เกมส์ ครั้งที่ 2
กศน.เขตปทุมวัน ฝึกซ้อมกีฬาแชร์บอลนักศึกษาหญิง
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555
นางยุวนิตย ประสงค์สุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตปทุมวัน ประชุมกีฬาแชร์บอลครูหญิง
กศน.เขตปทุมวัน กศน.เขตบางรัก และกศน.เขตสาทร จัดพิธีเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการสถานศึกษา 3D “26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก นักศึกษาหัวใจ MOSO ต้านภัยยาเสพติด”
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน “มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2” ณ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2555
กศน.เขตปทุมวันส่งบุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง
กศน.เขตปทุมวันส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ครูกศน.ตำบล ปี พ.ศ.2555 รุ่นที่ 1
กศน.เขตปทุมวันประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 3
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการเสริมสร้างทักษะการขยายอาชีพสำหรับนักศึกษา กศน. เพื่อความมั่นคง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.เขตปทุมวันจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ : สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างหลังคาพระประจำวันเกิด
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรมเดินธรรมยาตรา-สมาธิ ในการจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานทำบุญอาคารตลาดสามย่าน ประจำปี 2555
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.เขตปทุมวันร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำจิตอาสาป้องกันเอดส์ เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ ให้แก่นักศึกษาและแกนนำผู้สูงอายุ
กศน.เขตปทุมวันปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มพิเศษสวนลุมพินี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมพิธีบวงสรวงเสกมวลสาร
กศน.เขตปทุมวันประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2555
กศน.เขตปทุมวันปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มจุฬานิวาส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
กศน.เขตปทุมวันปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มเพื่อนพนักงานบริการ SWING ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
กศน.เขตปทุมวันปฐมนิเทศนักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนวัดสระบัว ศูนย์การเรียนชุมชนวัดชำนิหัตถการ และศูนย์การเรียนวัดชัยมงคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมการพัฒนา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน รุ่นที่ 2
กศน.เขตปทุมวันส่งบุคลากรเข้าร่วมการพัฒนา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน รุ่นที่ 1
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมมหกรรมชุดนักเรียนราคาถูกเพื่อลูกหลานไทย
กศน.เขตปทุมวันร่วมเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (OTOP Mini MBA)
กศน.เขตปทุมวันร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมชุดนักเรียนราคาถูก เพื่อลูกหลานไทย
กศน.เขตปทุมวันปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
นางยุวนิตย ประสงค์สุข ผอ.กศน.เขตปทุมวันร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ เรือตรีจรูญ อรัณยะนาค (บิดาของนายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม.)
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
กศน.เขตปทุมวันประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2555
กศน.เขตปทุมวันร่วมงานวันกาชาดโลก YOUTH ON THE MOVE พลังเยาวชน สร้างสังคมน่าอยู่
กศน.เขตปทุมวันและกศน.เขตราชเทวี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานสร้าง กศน.ตำบล มีชีวิต
กศน.เขตปทุมวันอบรมพัฒนาบุคลากรกศน.เขตปทุมวัน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน 2555 (สำนักงาน กศน.กทม.)
กศน.เขตปทุมวันประชุมประจำเดือนเมษายน
กศน.เขตปทุมวันตำบล เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่หงษ์ แซ่ลิ้ม คุณแม่ของดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช (รมว.กระทรวงศึกษาธิการ)
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานสำนักงานเขตปทุมวันร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน จัดกิจกรรมวันสำคัญด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปี 2555
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ชุมชนจุฬานิวาส ประจำปี 2555
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์วัดชำนิหัตถการ ประจำปี 2555
กศน.เขตปทุมวันร่วมงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำผู้สูงอายุ ศูนย์สาธารณสุข 16 ประจำปี 2555
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม ประจำปี 2555
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์แขวงรองเมือง ประจำปี 2555
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีไทย จากใจชาวกศน. กรุงเทพมหานคร สำนักงาน กศน.กทม.
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมชุมชนวัดดวงแข ประจำปี 2555
กศน.เขตปทุมวันจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
กศน.เขตปทุมวัน (กศน.แขวงลุมพินี) จัดโครงการ “วันรักการอ่าน สร้างสังคมเรียนรู้สู่ชุมชน”
กศน.เขตปทุมวันไปศึกษาดูงานรูปแบบการจัดกิจกรรมของศูนย์กศน.ตำบลทุ่งพญาไท (กศน.เขตราชเทวี)
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการลงทะเบียนของนักศึกษา กศน.กทม. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
นางยุวนิตย ประสงค์สุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตปทุมวัน เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการครั้งที่ 1 เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 10
กศน.เขตปทุมวันประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการกศน.ปทุมวันเปิดประตูสู่ประชาคมอาเชียน
กศน.เขตปทุมวัน เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย
กศน.เขตปทุมวัน ลงพื้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ตั้งจุดรับลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กศน.เขตปทุมวัน ลงพื้นที่ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ตั้งจุดรับลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทสตรี
กศน.เขตปทุมวัน (กศน.แขวงวังใหม่) ลงพื้นที่ชุมชน รับลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทสตรี
กศน.เขตปทุมวัน (กศน.แขวงปทุมวัน) ลงพื้นที่ชุมชนรับลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทสตรี
กศน.เขตปทุมวัน (กศน.แขวงรองเมือง) ลงพื้นที่ชุมชน รับลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทสตรี
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงลุมพินี) ลงพื้นที่รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ค่ายย่อยที่ 6 ราม ณ กรุงเทพ โซน B นำทีมลูกเสือ กศน.เขต เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ 100 ปี ลูกเสือไทย ร้อยใจ กศน.
กศน.เขตปทุมวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ กศน. “100 ปี ลูกเสือไทย ร้อยใจกศน.”
กศน.เขตปทุมวัน เข้าร่วมงาน “อนาคตการศึกษาไทย”
กศน.เขตปทุมวันได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์และตั้งจุดรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สร้างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการตลาดนัดวิชาการ สืบสานงานอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
กศน.เขตปทุมวันรับโล่กศน.ตำบล/แขวง ดีเด่นและครูศูนย์การเรียนชุมชน ดีเด่น
สนามสอบ กศน.ปทุมวัน จัดการสอบ N-NET
สนามสอบ กศน.ปทุมวัน จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบ N-NET กศน.
กศน.เขตปทุมวันส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อการสร้างเครือข่ายกาชาด
กศน.เขตปทุมวันร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีเปิดห้องสมุด เฉลิมราชกุมารี
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการ การแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ กศน.ปทุมวันเกมส์ ประจำปี 2555
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานคนค้นคน อวอร์ด ครั้งที่ 3
การประชุมหารือเรื่องการสอบ N-NET
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการคุณธรรม จริยธรรมตามระบอบประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด
กศน.เขตปทุมวันร่วมพิธีทำบุญปีใหม่ประจำปี 2555 และฉลองพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่
กศน.เขตปทุมวันร่วมกิจกรรมปีใหม่กับผู้สูงอายุศูนย์สาธารณสุข 16
กศน.เขตปทุมวัน (กศน.แขวงลุมพินี)และนักศึกษากศน.แขวงลุมพินี จัดโครงการสานฝันวันเด็ก 2555
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงวังใหม่)ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในชุมชนแฟลตตำรวจสน.ปทุมวัน
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงปทุมวัน)ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม
กศน.เขตปทุมวัน (กศน.แขวงรองเมือง) ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในชุมชนแขวงรองเมือง
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมโซนกทม.2
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงปทุมวัน)จัดกิจกรรมนักศึกษากศน.รวมน้ำใจปันให้น้อง
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงรองเมือง)จัดกิจกรรมนักศึกษากศน.รวมน้ำใจปันให้น้อง
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงวังใหม่)ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ชมรมผู้สูงอายุ
กศน.เขตปทุมวันร่วมงานกระทรวงศึกษาธิการปล่อยคาราวานหนังสือเรียน 2 ล้านเล่ม สู่สถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
กศน.เขตปทุมวันร่วมงานรำลึกครบรอบ 5 ปีการจากไปของต้นกล้าอุดมการณ์ “ครูจูหลิง ปงกันมูล”
กศน.เขตปทุมวันร่วมงานตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน 55 รูป/ไถ่ชีวิตโค ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2555
กศน.เขตปทุมวันร่วมงานสวัสดีปีใหม่ 2555 สำนักงาน กศน.กทม.
กศน.เขตปทุมวันร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการเตรียมความพร้อมการนำร่างนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปสู่การปฏิบัติ ของ สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม.และคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงาน กศน. กทม. มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันปีใหม่
กศน.เขตปทุมวันมอบกระเช้าเนื่องในวันปีใหม่ให้กับหลวงพ่อวัดชำนิหัตถการ
กศน.เขตปทุมวัน จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะลูกเสือ กศน. สร้างสำนึกความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงลุมพินี)มอบของขวัญวันปีใหม่ให้กับชุมชนแขวงลุมพินี
กศน.เขตปทุมวันมอบกระเช้าเนื่องในวันปีใหม่ให้กับโรงเรียนปลูกจิต
กศน.เขตปทุมวันมอบของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ให้กับโรงเรียนวัดสระบัว
กศน.เขตปทุมวันร่วมงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการใช้ระบบ N-NET เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 สำนักงาน กศน. กทม.
กศน.เขตปทุมวันมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ให้กับนายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม.
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงรองเมือง)มอบของขวัญวันขึ้นปีใหม่ให้กับชุมชนแขวงรองเมือง
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงปทุมวัน)มอบของขวัญวันขึ้นปีใหม่ให้กับชุมชนแขวงปทุมวัน
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงวังใหม่)มอบของขวัญวันขึ้นปีใหม่ให้กับตลาดสามย่านแขวงวังใหม่
กศน.เขตปทุมวัน นำทีมอาสาสมัคร จิตอาสา เข้าฟื้นฟู ตามโครงการ “ซ่อมสร้าง ล้างใหม่” จากใจพี่ช่วยน้อง กศน.ทำให้
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีความเป็นไทย
นางยุวนิตย ประสงค์สุข ผู้อำนวยการ กศน.เขตปทุมวัน และนางสาวกรรณิการ์ อินทราย ผู้อำนวยการ กศน.เขตราชเทวี ประเมินผลการปฏิบติงานข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรม "84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน เอาชนะยาเสพติด"
กศน.เขตปทุมวันร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
กศน.เขตปทุมวัน เข้าร่วมโครงการ“จิตอาสา เยียวยาประชาชน” ซ่อม ล้าง สร้างใหม่ กศน.ทำให้
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงปทุมวัน)ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงาน “วันพ่อแห่งชาติประจำปี 2554 ”
กศน.เขตปทุมวันร่วมต้อนรับผอ.วีระกุล อรัณยะนาค มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม.
กศน.เขตปทุมวันร่วมส่งและแสดงความยินดีกับนายมนตรี ลิมาภิรักษ์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอยุธยา
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงาน “5 ธันวา รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพรชัยมงคล”
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานราตรีแห่งความทรงจำ สำนักงาน กศน. กทม.
กศน.เขตปทุมวันนำนักศึกษาเข้าร่วมสนทนากลุ่มการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป “การวิจัยอย่างง่ายสำหรับนักศึกษา กศน.ฯ”
กศน.เขตปทุมวันประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.เขตปทุมวันร่วมวางพวงมาลา “วันวชิราวุธ” ประจำปี 2554
กศน.เขตปทุมวันร่วมออกครัว กศน. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงศึกษาธิการ
กศน.เขตปทุมวันร่วมออกครัว กศน. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงศึกษาธิการ
การมอบแพ​จากสำนักงา​น กศน. กทม.
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเยียวยาประชาชน
กศน.เขตปทุมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
กศน.เขตปทุมวันร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดชำนิหัตถการ
กศน.เขตปทุมวันร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดชัยมงคล
กศน.เขตปทุมวัน (กศน.แขวงรองเมือง) ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดสระบัว
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กระทรวงศึกษาธิการ
กศน.เขตปทุมวัน ร่วมทำบุญเทศกาลออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการพัฒนาคน พัฒนาจิตใจ ใส่ใจศูนย์การเรียน
กศน.เขตปทุมวันต้อนรับกศน.อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มาศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กศน.เขตปทุมวัน และ กศน.เขตราชเทวี ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครูอาสาและ พนักงานราชการ ครูกศน.ตำบล ครั้งที่ 2
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการและบริษัทกันส์ – แทค จำกัด ในด้านการอบรมหลักสูตร “การยิงปืน เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน” ( Shoot For Life Courses)
กศน.เขตปทุมวันร่วมพิธีวางพวงมาลา “ วันมหิดล ”
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานช่วยภัยน้ำท่วม
กศน.เขตปทุมวัน (กศน.แขวงลุมพินี) ร่วมงานวิชาการสานสัมพันธ์ปลูกจิต
กศน.เขตปทุมวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กศน.เขตปทุมวันแสดงความยินดีและขอต้อนรับ นายจิรวัฒน์ ช่อชั้น เข้ารับตำแหน่งใหม่ ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตปทุมวัน
กศน.เขตปทุมวันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและตลาดนัดวิชาการสืบสานงานอาชีพประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากศน.เขตปทุมวัน
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์
กลุ่มโซนกทม. 2 ประกอบด้วย กศน.เขตปทุมวัน กศน.เขตบางรัก กศน.เขตราชเทวี กศน.เขตสัมพันธวงศ์ กศน.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กศน.เขตดุสิต กศน.เขตบางซื่อ กศน.เขตพญาไท กศน.เขตสาทร กศน.เขตพระนคร และกศน.เขตดินแดง จัดโครงการคอนเสิร์ตเปิดหนังสือ
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส ชุมชนชาวชูชีพ เขตปทุมวัน
กศน.เขตปทุมวันร่วมงาน " ซิโกว "
กศน.เขตปทุมวันร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา 12 สิงหาคม
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงปทุมวัน)ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม และร่วมพิธีเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา 12 สิงหาคม 2554
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (รายวิชาเลือก) ภาคเรียนที่ 1/2554
กศน.เขตปทุมวันฝึกซ้อมกองเชียร์กีฬา
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการอบรมแกนนำเสริมสร้างคุณธรรมและสำนึกความเป็นไทย
กศน.เขตปทุมวันคัดเลือกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 และ วิเคราะห์ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมขององค์กร เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี
กศน.เขตปทุมวันฝึกซ้อมกองเชียร์กีฬา
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานเดิน – วิ่ง Olympic Day เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการคุณธรรม จริยธรรมนำการศึกษา
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ การปฏิรูปการศึกษารอบสองต้องเดินหน้าต่อไป ”
กศน.เขตปทุมวัน(กศน.แขวงปทุมวัน)ร่วมงานแห่เทียนพรรษากับชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม
กศน.เขตปทุมวันร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนกองทุนเพื่อการศึกษา-รักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรผู้อาพาธ
กศน.เขตปทุมวัน (กศน.แขวงวังใหม่) จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
กศน.เขตปทุมวัน (กศน.แขวงลุมพินี) จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
กศน.เขตปทุมวัน (กศน.แขวงปทุมวัน) จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
กศน.เขตปทุมวัน (กศน.แขวงรองเมือง) จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการสร้างสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนสู่ กศน.แขวง
กลุ่มโซน กทม 2. ฝึกซ้อมและคัดเลือกตัวนักกีฬาแชร์บอลหญิง ครั้งที่ 1
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2554
กลุ่มโซนกทม. 2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
กศน.เขตปทุมวันประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2554
กศน.แขวงรองเมือง (กศน.เขตปทุมวัน) เข้าร่วมโครงการกศน.เขตปทุมวันรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย
กศน.แขวงลุมพินี (กศน.เขตปทุมวัน) เข้าร่วมโครงการกศน.เขตปทุมวันรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย
กศน.แขวงปทุมวัน (กศน.เขตปทุมวัน) เข้าร่วมโครงการกศน.เขตปทุมวันรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย
กศน.แขวงวังใหม่ (กศน.เขตปทุมวัน) เข้าร่วมโครงการกศน.เขตปทุมวันรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย
กศน.เขตปทุมวันชุมชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดชุดข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ประเภทข้อสอบอัตนัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กศน.อาสาพัฒนาประชาธิปไตย
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยสู่ความเป็นพลเมืองดี
กศน.เขตปทุมวันจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาความต้องการจำเป็นในการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับจังหวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กศน.เขตปทุมวันจัดสอบครูกศน. ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน ในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม.
กศน.เขตปทุมวัน และ กศน.เขตราชเทวี ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการครู กศน.ตำบล ครั้งที่ 1
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
กศน.เขตปทุมวันร่วมงานโครงการ "ฟรีคอนเสิร์ต อนุรักษ์เพลงไทยพื้นบ้าน (ภาคกลาง) และเพลงร่วมสมัยไทย-สากล" ซึ่งจัดโดยบริษัท บีบี. เรคคอร์ด จำกัด
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแผนบูรณาการ พัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
นางยุวนิตย ประสงค์สุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตปทุมวัน ประชุมพนักงานราชการครูอาสา พนักงานราชการครู กศน.ตำบล ครูประจำกลุ่ม
กศน.เขตปทุมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี กับ นายวิมล จำนงบุตร เข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประสานแผนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม กศน. ประจำปีงบประมาณ 2554
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี กับ นายประเสริฐ บุญเรือง เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ กศน.
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมการประชุมบรรณาธิการแผนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระสีวลีรูปทรงนั่งอุ้มบาตรหน้าตักกว้าง 30 นิ้ว และพิธีอัญเชิญพระราหูประดิษฐานที่แท่นบูชา
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงาน “วันผู้สูงอายุ” เพื่อสืบสานประเพณีไทย
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการผลิตและการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์
กศน.แขวงลุ​มพินี(กศน.​เขตปทุมวัน​) ร่วมกิจกรร​มวันสงกราน​ต์ประจำปี 2554
กศน.เขตปทุ​มวัน รดน้ำขอพรผู้​สูงอายุ เนื่องในประ​เพณีวันสงก​รานต์ ศูนย์สาธาร​ณสุข 16
กศน.แขวงลุมพินี (กศน.เขตปทุมวัน) ร่วมโครงการรณรงค์ภาวะโลกร้อน “มนต์รักรีไซเคิล”
กศน.แขวงวังใหม่(กศน.เขตปทุมวัน) ร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์
กศน.แขวงปทุมวัน (กศน.เขตปทุมวัน) ร่วมกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม
กศน.แขวงรองเมือง(กศน.เขตปทุมวัน)ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุชุมชนชูชีพ เนื่องในวันปีใหม่ของไทย
กศน.เขตปทุมวันร่วมทำบุญวันสงกรานต์ประจำปี 2554 วัดชำนิหัตถการ
กศน.เขตปทุมวันร่วมกิจกรรมวันครอบครัว วันสงกรานต์ ชุมชนวัดดวงแข
กศน.เขตปทุมวันรดน้ำขอพรจากเจ้าอาวาสวัดชำนิหัตถการเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์
กศน.เขตปทุมวันร่วมงานวันสงกรานต์ กศน. 2554
กศน.เขตปทุมวันร่วมงาน “มุ่งมั่นพัฒนา ร่วมสร้างฝัน สู่บ้านมั่นคง ชุมชนจรัสเมือง”
กศน.เขตปทุมวันร่วมทำบุญตักบาตรข่าวสารอาหารแห้ง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
กศน.เขตปทุมวันร่วมโครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย สำนักงาน กศน.กทม.
กลุ่มโซนกรุงเทพมหานคร 2 (เดิม) ประชุมพิจารณาการจัดหาสื่อการเรียนการสอน การลงทะเบียนเรียนในภารเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และข้อราชการสำคัญที่ได้รับนโยบายจากสำนักงานส่งเสริมนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร
กศน.เขตปทุมวัน เปิดรับสมัครครูศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.เขตปทุมวันจัดงานรับประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
กศน.เขตปทุมวันประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.แขวงรองเมือง (กศน.เขตปทุมวัน) ร่วมโครงการรณรงค์ภาวะโลกร้อน “มนต์รักรีไซเคิล” กับสำนักงานเขตปทุมวัน
กศน.เขตปทุมวันร่วมงานวันรักการอ่าน
กศน.เขตปทุมวันส่งนางสาวจินตนา ด้วงชอุ่ม พนักงานราชการ ครูกศน.ตำบล และ นางสาวธนภร ก้องกังวาน พนักงานราชการ ครูกศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมบรรณาธิการต้นฉบับชุดการเรียนทางไกล รายวิชาเลือก ระยะที่ 1 ตามหลักสูตรสถานศึกษาของสถาบันทางไกลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
อาสาสมัคร กศน. และพนักงานราชการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตปทุมวัน เข้าร่วมประชุมสัมมนาอาสาสมัครการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
นางยุวนิตย ประสงค์สุข ผู้อำนวยการ กศน.เขตปทุมวัน เข้ารับพระราชทานมอบเหรียญลูกเสือสดุดีพระราชทาน ชั้นที่ ๒
กศน.เขตปทุมวันส่งนายกอรปณัช รัตนคช ครูจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กเร่ร่อน เรื่องทักษะการสอนเพศศึกษาและป้องกันการละเมิดทางเพศในเด็กเร่ร่อนและเด็กกลุ่มเสี่ยงในชุมชน
กศน.เขตปทุมวันส่ง​นายกอรปณัฐ รัตนคช ครูจัดการศึ​กษาสำหรับผู้​ด้อยโอกาส เข้าร่วมอบ​รมโครงการพั​ฒนาบุคลากร​จัดการศึกษา​สำหรับเด็ก​เร่ร่อน เพื่อพัฒนา​บุคลากร
กลุ่มโซน กทม. 2 เดิม จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงาน กศน.แขวง
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สร้างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
พระครูปริยัติธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดชำนิหัตถการ กศน.เขตปทุมวัน รับโล่คณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น
กศน.เขตปทุมวันประชุมสัมมนา "นโยบายการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้
กศน.เขตปทุมวันสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการตลาดนัดวิชาการสืบสานงานอาขีพ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดชุดข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประเภทข้อสอบปรนัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โดยสถาบันการศึกษาทางไกล
กศน.แขวงรองเมือง (กศน.เขตปทุมวัน) จัดกิจกรรมโครงการอบรมฝึกทักษะศิลปะการป้องกันตัว
กศน.แขวงปทุมวัน (กศน.เขตปทุมวัน) จัดกิจกรรมโครงการ “อบรมสร้างสำนึกเมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย”
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ
กศน.เขตปทุมวันส่งนางสาวประไพ ประเสริฐไกล พนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้รับผิดชอบงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการวางแผนและสร้างเครื่องมือติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดชีวิต
กศน.เขตปทุมวันร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ประจำปี ๒๕๕๔ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่)
กศน.เขตปทุมวันส่งนางสาวจินตนา ด้วงชอุ่ม พนักงานราชการ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมประจำเดือน
กศน.เขตปทุมวันช่วยงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบ ๘๙ ปี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตปทุมวัน ร่วมกับ ศูนย์สาธารณสุข ๑๖ จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะศึกษาดูงาน ในโครงการ “การพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้สูงอายุ ”
นางยุวนิตย ประสงค์สุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตปทุมวัน ประชุมพนักงานราชการ ครูศูนย์การเรียนชุมชน และครูประจำกลุ่ม
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน. ตำบล/แขวง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครและรับเข็ม จากนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ กศน.
กศน.แขวงรองเมือง ( กศน.เขตปทุมวัน ) เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง จัดทำ (ร่าง) ระเบียบสำนักงาน กศน.ว่าด้วยองค์กรนักศึกษา กศน. พ.ศ......และพัฒนาคู่มือการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการวันเด็ก รู้คิด มีจิตสามัคคี
กศน.เขตปทุมวันร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔
กศน.เขตปทุมวันร่วมเป็นเกียรติมอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.กทม.
สำนักงาน กศน. กทม. นำโดยรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา กศน.เขต สวัสดีปีใหม่และขอพรจากผู้ใหญ่ สำนักงาน กศน.
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานโครงการสโมสรต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ฯ
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นางยุวนิตย ประสงค์สุข ผู้อำนวยการ กศน.เขตปทุมวัน พรัอมด้วย บุคลากร กศน.เขตปทุมวัน สวัสดีปีใหม่และขอพรจาก พระครูปริยัติธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดชำนิหัตถการ
กศน.เขตปทุมวันมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ ภาคีเครือข่าย
กศน.เขตปทุมวันการประชุมปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดเนื้อหาสำหรับผลิตบทเรียน
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการอบรมผู้นำเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
กศน.เขตปทุมวันมอบหมายให้นายกอรปณัช รัตนคช ครูผู้จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส เข้าร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ “ครู กศน. กับภาระกิจที่ท้าทาย ”
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการอบรมกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ๔ ภาค
กศน.แขวงรองเมือง ( กศน.เขตปทุมวัน ) ร่วมเปิดบูธสอนวิชาชีพเครื่องหอมการบูรและทำปฏิทิน ปี 2553 ในกิจกรรมสำนักงานเขตเคลื่อนที่
กศน.เขตปทุมวันเข้ารับการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด
กศน.เขตปทุมวัน ร่วมแสดงความยินดีและส่ง นางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม อดีต ผู้อำนวยการ.กศน.เขตห้วยขวาง เข้ารับตำแหน่งใหม่
นำเสนองานวิจัยประจำปีงบประมาร 2553 ของกศน.เขตปทุุุมวัน
ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน article
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานมหกรรม “5 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว ”
กศน.แขวงวังใหม่ (กศน.เขตปทุมวัน) ร่วมกิจกรรมสร้างอาชีพกับกศน.ในงาน “ MBK Let’s say I love DAD…บอกพ่อว่ารัก ”
กศน.เขตปทุมวันมอบของที่ระลึกให้แก่ผอ.อนันต์ เขียนขำ คณะกรรมการสถานศึกษา ด้านการศึกษา
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553
กศน.แขวงรองเมือง (กศน.เขตปทุมวัน) ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
กศน.แขวงปทุมวัน (กศน.เขตปทุมวัน) ร่วมทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ
กศน.แขวงลุมพินี (กศน.เขตปทุมวัน) ร่วมทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ
กศน.แขวงวังใหม่ (กศน.เขตปทุมวัน) ร่วมทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ
กศน.แขวงลุมพินี (กศน.เขตปทุมวัน) ร่วมใจถวายสดุดีมหาราชา
องค์กรนักศึกษา กศน.เขตปทุมวัน ร่วมกับ นักศึกษา กศน.แขวงรองเมือง กศน.แขวงปทุมวัน กศน.แขวงวังใหม่ จัดกิจกรรม ร่วมใจถวายสดุดีมหาราชา
กศน.แขวงรองเมือง ( กศน.เขตปทุมวัน ) ร่วมเปิดบูธสอนวิชาชีพเครื่องหอมการบูร ในกิจกรรมสำนักงานเขตเคลื่อนที่
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553
กศน.แขวงวังใหม่ (กศน.เขตปทุมวัน) เปิดสอนวิชาชีพศิลปะการประดิษฐ์กระทงใบตอง
กศน.เขตปทุมวัน เข้าร่วมประชุมการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครอง ฯ
การประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
กศน.เขตปทุมวัน จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพการทำโครงงาน
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมพิธี “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๕๓
กศน.เขตปทุมวันประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ article
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๓
กศน.แขวงลุมพินี (กศน.เขตปทุมวัน) เปิดสอนวิชาชีพศิลปะการประดิษฐ์กระทงใบตอง
กศน.แขวงปทุมวัน (กศน.เขตปทุมวัน) เปิดสอนวิชาชีพศิลปะการประดิษฐ์กระทงใบตอง
กศน.แขวงรองเมือง (กศน.เขตปทุมวัน) เปิดสอนวิชาชีพศิลปะการประดิษฐ์กระทงใบตอง
กศน.เขตปทุมวันแก้ว เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน e-learning สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น และรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมสัมมานาวิชาการ เรื่อง “ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นจริงได้ด้วย ICT ”
กศน.เขตปทุมวันร่วมงานการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓
กศน.เขตปทุมวัน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่เด็กเด็กด้อยโอกาส
กศน.เขตปทุมวันปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
กศน.เขตปทุมวันร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดชำนิหัตถการ
กศน.เขตปทุมวันร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับผอ.กศน.เขตพระนคร คนใหม่
กศน.เขตปทุมวันร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับผอ.กศน.เขตบางรักคนใหม่
กศน.เขตปทุมวันปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
กศน.เขตปทุมวันร่วมงานทอดกฐินสามัคคี
กศน.เขตปทุมวันประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูศูนย์การเรียนชุมชน ครูประจำกลุ่ม และองค์กรนักศึกษา
กศน.เขตปทุมวันร่วมทำบุญเทศกาลออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ
กศน.เขตปทุมวันร่วมต้อนรับ นายสมิง เสมียนรัมย์ ผอ.ศฝช.มุกดาหาร
กศน.เขตปทุมวันจัดงานรับใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมัชชา กศน.ตำบล : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.เขตปทุมวัน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่2/53 article
กลุ่มโซนกรุงเทพมหานคร 2 (เดิม) ประชุมพิจารณาข้อราชการสำคัญที่ได้รับนโยบายจากสำนักงานส่งเสริมนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร
กศน.เขตปทุมวันประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กศน.เขตปทุมวันร่วมพิธีวางพวงมาลา “ วันมหิดล ”
กศน.เขตปทุมวันร่วมงาน ด้วยรักและผูกพันสำนักงาน กศน.
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูกศน.
กศน.เขตปทุมวันร่วมอบรม โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ระดับสถานศึกษา หลักสูตร : จิตสำนึกประชาธิปไตยสู่ความเป็นพลเมืองดี
กศน.เขตปทุมวันร่วมงาน“เกษียณอย่างเกษม” กศน. 53 สำนักงาน กศน.
เปิดกศน.แขวงวังใหม่(กศน.เขตปทุมวัน)
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการตลาดนัดวิชาการ สืบสานงานอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
กศน.เขตปทุมวันร่วมกิจกรรม “งานชุมนุมเยาวชนคนรักชาติ รักประชาธิปไตย”
กศน.เขตปทุมวันร่วมพิธีเปิด กศน.แขวงตลาดน้อย กศน.แขวงสัมพันธ์วงศ์ และ กศน.แขวงจักรวรรดิ (กศน.เขตสัมพันธ์วงศ์)
กศน.เขตปทุมวันร่วมการประชุมตรวจราชการ การติดตามประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2553 รอบที่ 3
กศน.ปทุมวันร่วมช่วยงานซิโกว เทกระจาด วัดชำนิหัตถการ
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สร้างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมประชุมการแถลงผลงานนโยบาย 180 วัน ร้อยเรียนรู้มุ่งการพัฒนา
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความสุขที่ยั่งยืน
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง สำหรับสถานศึกษา กศน. ในเขต กทม. รุ่นที่ 2
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
กศน.เขตปทุมวันร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา กับสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการอบรมองค์กรนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิผล การปฏิบัติงาน กศน.แขวง
กศน.เขตปทุมวันจัดโครงการคุณธรรม นำไทย นักศึกษา กศน.หัวใจประชาธิปไตย
กศน.เขตปทุมวันร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา
กศน.เขตปทุมวันจัดแห่เทียนพรรษา โดยรอบแขวงรองเมือง นำคณะพนักงานราชการ ครูศูนย์การเรียนชุมชน ครูประจำกลุ่ม นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ถวายเทียนจำนำพรรษา
กศน.เขตปทุมวัน ร่วมร่วมแห่เทียนพรรษา กับสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม และโรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์ฯ
กศน.เขตปทุมวันนำนักศึกษา ร่วมงานรวมพลังสร้างความปรองดองเพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย
กศน.เขตปทุมวัน สอบคัดเลือกครูศูนย์การเรียนชุมชนและครูผู้จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส
สำนักงาน กศน.กทม. (กศน.เขตปทุมวัน ) ทำบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับ องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นเนล (ประเทศไทย)
กศน.เขตปทุมวัน ประชุมพนักงานราชการ ครูศูนย์การเรียนชุมชนและครูประจำกลุ่มCopyright © 2010 All Rights Reserved.