ReadyPlanet.com
dot dot


ข่าวประจำสัปดาห์

ปฏิทินการสอบ  

ประจำภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา   2551

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตปทุมวัน 

ตารางสอบ

ระดับชั้นประถมศึกษา

วัน/ เวลา

08.30 10.00 น.

10.10 -11.40 น.

11.40 12.40 น.

12.40 14.10 น.

14.20 15.50  น.

21  ก.ย. 51

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

-

พัฒนาสังคม ฯ

ทักษะชิวิต  1

28  ก.ย. 51

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

-

ทักษะชีวิต  2

พัฒนาอาชีพ

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วัน/เวลา

08.30 10.00 น.

10.10 -11.40 น.

11.40 12.40 น.

12.40 14.10 น.

14.20 15.50  น.

21  ก.ย. 51

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

-

พัฒนาสังคม ฯ

ทักษะชิวิต  1

28  ก.ย. 51

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

-

ทักษะชีวิต  2

พัฒนาอาชีพ

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน / เวลา

08.30 10.00 น.

10.10 -11.40 น.

11.40 12.40 น.

12.40 14.10 น.

14.20 15.50  น.

28  ก.ย. 51

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

-

ทักษะชีวิต  2

พัฒนาอาชีพ

21  ก.ย. 51

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

-

พัฒนาสังคม ฯ

ทักษะชิวิต  1

 

ประกาศผลสอบ  วันจันทร์ที่   6     ตุลาคม    2551

   วัดชำนิหัตถการ

ตารางสอบซ่อม

ระดับชั้นประถมศึกษา 

 มัธยมศึกษาตอนต้น   

มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน / เวลา

08.30 10.00 น.

10.10 -11.40 น.

11.40 12.40 น.

12.40 14.10 น.

14.20 15.50  น.

25 ก.ย.  51

พัฒนาสังคม ฯ

ทักษะชีวิต  1

 

ทักษะชีวิต  2

พัฒนาอาชีพ

26  ก.ย.  51

คณิตศาสตร์

ภาอังกฤษ

 

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.